Νέα έκδοση του διεθνούς προτύπου περιβάλλοντος ISO 14001:2015

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 23/09/2015 ανακοίνωσε την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 14001:2015.

  • Στην τρέχουσα μεταβατική περίοδο, η οποία λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, μία εταιρία μπορεί να πιστοποιείται είτε με το ISO 14001:2004, είτε με το ISO 14001:2015.
  • Όλα τα Πιστοποιητικά κατά ISO 14001:2004 θα λήξουν αυτομάτως στις 14/09/2018, χωρίς παράταση ισχύος.
  • Κάντε εγκαίρως μαζί μας, τις ενέργειες αναβάθμισης στο νέο πρότυπο, έτσι ώστε να πιστοποιηθείτε με τη νέα έκδοση κατά τον επόμενο ετήσιο έλεγχο, εξοικονομώντας τα έξοδα περιττής πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες!