Κατάταξη Ξενοδοχείων σε κατηγορίες Αστέρων

Με το ΦΕΚ Β’ 10/09-01-2015 δημιουργήθηκε η υποχρέωση για τα Ξενοδοχεία, να προβούν σε διαδικασία επιθεώρησης από Φορείς Πιστοποίησης, έτσι ώστε να καταταχθούν σε κατηγορίες αστέρων. Η επιθεώρηση και κατάταξη σε αστέρια γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζονται στο σχετικό ΦΕΚ, ενώ επιπλέον βαθμολογία μπορεί να ληφθεί εάν το ξενοδοχείο διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO 14001 ή ISO 22000.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες