ΕΣΠΑ

Η εταιρία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη σύνταξη φακέλων ΕΣΠΑ.  Μπορεί να σας ενημερώσει υπεύθυνα για τα επιδοτούμενα προγράμματα και αφού αξιολογήσει την επιχείρησή σας και διαπιστώσει ότι πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις, τότε αναλαμβάνει τη σύνταξη και υποβολή του Φακέλου ΕΣΠΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος ή ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι διατεθημένος να ακολουθήσει τις οδηγίες του ΕΣΠΑ, τότε η GP Consulting δεν αναλαμβάνει την υποβολή του φακέλου

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες!