Νόμος 4808/2021 για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Ο νέος Νόμος 4808 που εκδόθηκε στις 19 Ιουνίου 2021 συμπεριλαμβάνει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, κάθε εργοδότης ανεξαρτήτου αριθμού απασχολούμενου προσωπικού υποχρεούται:

• Να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και να μην παρεμποδίζουν την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών

• Να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές.

• Να παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του εργοδότη επί τέτοιων περιστατικών.

• Να αναρτά στον χώρο εργασίας τις διαδικασίες για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Στην πράξη, κάθε επιχείρηση θα πρέπει:

1. Να συμπεριλάβει τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, προσδιορίζοντας τα μέτρα πρόληψης και προστασίας

2. Να ενημερώσει το προσωπικό σχετικά με τις διαδικασίες για την καταγγελία και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας

3. Να αναρτήσει σε κατάλληλο σημείο εντός της εταιρίας τις διαδικασίες για την καταγγελία και την αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες